கழுத்து வலி, முதுகுவலி, அனைத்து வகையான மூட்டு வலிகள், தோள்பட்டை மற்றும் இறுக்கம், குதிகால் வலி, தசைப்பிடிப்பு, தசை இறுக்கம், எலும்பு முறிவுக்குப் பிந்தைய மூட்டுவலி மற்றும் பக்கவாதம், பக்கவாதம், பார்கின்சன், பிறவி முரண்பாடுகள், கை மற்றும் கால்களில் வலி - முதுகுத் தண்டு காயங்கள், தாடையின் இடப்பெயர்வு, மூட்டு மாற்று, நடைபயிற்சி, மூளை மற்றும் முதுகுத்தண்டு அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு தசைகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் மாதவிடாய் மீண்டும் தொடங்குதல் ஆகியவற்றுக்கான சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை

ALL KINDS OF PAIN LIKE KNEE AND ANKLE PAIN

Home / service

Physiotherapy & Rehabilitation

Physical therapy also known as physiotherapy, is one of the medical professions. It is provided by physical therapists who promote, maintain, or restore health through physical examination, diagnosis, prognosis, patient education, physical intervention, rehabilitation, disease prevention, and health promotion.

Physical medicine and rehabilitation, is a branch of medicine that aims to enhance and restore functional ability and quality of life to people with physical impairments or disabilities.

  • Physiotherapy for stroke
  • Physiotherapy for All kinds of pain
  • Physiotherapy for Pre & post operative rehabilitation.
image
image

Doctor Consultation

A doctor's visit, also known as a physician office visit or a consultation, or a ward round in an inpatient care context, is a meeting between a patient with a physician to get health advice or treatment plan for a symptom or condition, most often at a professional health facility such as a doctor's office, clinic or centre.

Nursing Care

A nursing home is a facility for the residential care of elderly or disabled people. Nursing homes may also be referred to as skilled nursing facility, long-term care facilities, old people's homes, assisted living facilities care homes, rest homes, convalescent homes or convalescent care.

Nursing care aims to mobilize, strengthen, or compensate for deficiencies in dimensions of self-care.

image
image

Occupational Therapy

Occupational therapy is the only profession that helps people across the lifespan to do the things they want and need to do through the therapeutic use of daily activities (occupations). Occupational therapy practitioners enable people of all ages to live life to its fullest by helping them promote health, and prevent—or live better with—injury, illness, or disability.
Common occupational therapy interventions include helping children with disabilities to participate fully in school and social situations, helping people recovering from injury to regain skills, and providing supports for older adults experiencing physical and cognitive changes.

Speech Therapy

Our speech-therapy unit assess, diagnoses, treats and actively educates individuals suffering from communication and swallowing related disorders treated by the Speech therapist include fluency disorders, hearing, resonance, speech, and language and voice disorders.

Speech therapy is the assessment and treatment of communication problems and speech disorders.

image
image

Counselling

The counselling process is a planned, structured dialogue between a counsellor and a client. It is a cooperative process in which a trained professional helps a person called the client to identify sources of difficulties or concerns that he or she is experiencing.
Counseling psychology is a psychological specialty that encompasses research and applied work in several broad domains: counseling process and outcome; supervision and training; career development and counseling; and prevention and health.