கழுத்து வலி, முதுகுவலி, அனைத்து வகையான மூட்டு வலிகள், தோள்பட்டை மற்றும் இறுக்கம், குதிகால் வலி, தசைப்பிடிப்பு, தசை இறுக்கம், எலும்பு முறிவுக்குப் பிந்தைய மூட்டுவலி மற்றும் பக்கவாதம், பக்கவாதம், பார்கின்சன், பிறவி முரண்பாடுகள், கை மற்றும் கால்களில் வலி - முதுகுத் தண்டு காயங்கள், தாடையின் இடப்பெயர்வு, மூட்டு மாற்று, நடைபயிற்சி, மூளை மற்றும் முதுகுத்தண்டு அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு தசைகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் மாதவிடாய் மீண்டும் தொடங்குதல் ஆகியவற்றுக்கான சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை

Physiotheraphy & Rehabilitation

Home / P&R

Superior Expertise

Physiotherapy for Spine

MOBILIZATION AND OR Manipulation is a passive technique where the therapist applies a specifically directed manual impulse, or thrust, to a joint, at or near the end of the passive (or physiological) range of motion.

This is often accompanied by an audible ‘crack’.

The common feature of spinal manipulation techniques is the fact that they achieve a pop or cracking sound within synovial joints.

image
image

Physiotherapy for Peripheral Joint

Hands-on treatment provided by the physical therapist.

Treatment may include moving joints in specific directions and at different speeds to regain movement (joint mobilization and manipulation), muscle stretching, passive movements of the affected body part, or having the patient move the body part against the therapist’s resistance to improve muscle activation and timing.

Selected specific soft tissue techniques may also be used to improve the mobility and function of tissue and muscles.

Physiotherapy for Sports Injuries

Sports Injury Rehabilitation helps athletes to get treated effectively and return to normal function. We emphasize the importance of early injury recognition and treatment. In conjunction with receiving a course of treatment, specific strengthening and flexibility exercises will be implemented. Progressive exercises are included in rehabilitation programs to ensure the injury site returns to a fully functional state.

Our therapists provide care that is unique to each individual patient. Our team approach includes close communication with all involved parties (massage therapist, etc.) On the progress of each individual. Sports Injury Rehabilitation treats a range of conditions including acute sports injuries, muscle strains, ligament sprains, tendon and ligament repairs, tendonitis, hand injuries, shoulder dislocation, knee and foot or ankle dysfunction and surgery rehab.

The Sports Injury Rehabilitation Program will benefit those with:

  • Post-operative injuries.
  • ACL reconstruction.
  • Meniscus tears.
  • Rotator cuff repair.
  • Acute and chronic musculoskeletal injuries.
  • Sprains and strains.
  • Tendonitis and bursitis.
image