கழுத்து வலி, முதுகுவலி, அனைத்து வகையான மூட்டு வலிகள், தோள்பட்டை மற்றும் இறுக்கம், குதிகால் வலி, தசைப்பிடிப்பு, தசை இறுக்கம், எலும்பு முறிவுக்குப் பிந்தைய மூட்டுவலி மற்றும் பக்கவாதம், பக்கவாதம், பார்கின்சன், பிறவி முரண்பாடுகள், கை மற்றும் கால்களில் வலி - முதுகுத் தண்டு காயங்கள், தாடையின் இடப்பெயர்வு, மூட்டு மாற்று, நடைபயிற்சி, மூளை மற்றும் முதுகுத்தண்டு அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு தசைகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் மாதவிடாய் மீண்டும் தொடங்குதல் ஆகியவற்றுக்கான சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை

LOW BACK PAIN

Home / P&R

KNEE PAIN

Knee pain is a common complaint that affects people of all ages. Knee pain may be the result of an injury, such as a ruptured ligament or torn cartilage. Medical conditions including arthritis, gout and infections also can cause knee pain.Many types of minor knee pain respond well to self-care measures. Physical therapy and knee braces also can help relieve pain. In some cases, however, your knee may require surgical repair.

image
image

SYMPTOMS

Low back pain can incorporate a wide variety of symptoms. It can be mild and merely annoying or it can be severe and debilitating. Low back pain may start suddenly, or it could start slowly—possibly coming and going—and gradually get worse over time.

 • Pain that is dull or achy, contained to the low back

 • Muscle spasms and tightness in the low back, pelvis, and hips

 • Pain that worsens after prolonged sitting or standing

 • Difficulty standing up straight, walking, or going from standing to sitting
 • TYPE OF LOW BACK PAIN

  Mechanical pain. By far the most common cause of lower back pain, mechanical pain (axial pain) is pain primarily from the muscles, ligaments, joints (facet joints, sacroiliac joints), or bones in and around the spine. This type of pain tends to be localized to the lower back, buttocks, and sometimes the top of the legs. It is usually influenced by loading the spine and may feel different based on motion (forward/backward/twisting), activity, standing, sitting, or resting.

  Radicular pain. This type of pain can occur if a spinal nerve root becomes impinged or inflamed. Radicular pain may follow a nerve root pattern or dermatome down into the buttock and/or leg. Its specific sensation is sharp, electric, burning-type pain and can be associated with numbness or weakness (sciatica). It is typically felt on only one side of the body.

  image