கழுத்து வலி, முதுகுவலி, அனைத்து வகையான மூட்டு வலிகள், தோள்பட்டை மற்றும் இறுக்கம், குதிகால் வலி, தசைப்பிடிப்பு, தசை இறுக்கம், எலும்பு முறிவுக்குப் பிந்தைய மூட்டுவலி மற்றும் பக்கவாதம், பக்கவாதம், பார்கின்சன், பிறவி முரண்பாடுகள், கை மற்றும் கால்களில் வலி - முதுகுத் தண்டு காயங்கள், தாடையின் இடப்பெயர்வு, மூட்டு மாற்று, நடைபயிற்சி, மூளை மற்றும் முதுகுத்தண்டு அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு தசைகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் மாதவிடாய் மீண்டும் தொடங்குதல் ஆகியவற்றுக்கான சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனை

ALL KINDS OF PAIN LIKE KNEE AND ANKLE PAIN

Home / P&R

KNEE PAIN

Knee pain is a common complaint that affects people of all ages. Knee pain may be the result of an injury, such as a ruptured ligament or torn cartilage. Medical conditions including arthritis, gout and infections also can cause knee pain.Many types of minor knee pain respond well to self-care measures. Physical therapy and knee braces also can help relieve pain. In some cases, however, your knee may require surgical repair.

image
image

SYMPTOMS

The location and severity of knee pain may vary, depending on the cause of the problem. Signs and symptoms that sometimes accompany knee pain.

 • Swelling and stiffness

 • Redness and warmth to the touch

 • Weakness or instability

 • Popping or crunching noises

 • Inability to fully straighten the knee
 • INJURIES

  A knee injury can affect any of the ligaments, tendons or fluid-filled sacs (bursae) that surround your knee joint as well as the bones, cartilage and ligaments that form the joint itself. Some of the more common knee injuries include.

  ACL injury — An ACL injury is a tear of the anterior cruciate ligament (ACL) one of four ligaments that connect your shinbone to your thighbone. An ACL injury is particularly common in people who play basketball, soccer or other sports that require sudden changes in direction.

  Knee bursitis — Some knee injuries cause inflammation in the bursae, the small sacs of fluid that cushion the outside of your knee joint so that tendons and ligaments glide smoothly over the joint.

  image